Civic Trust Award, Housing at Saltash

Civic Trust Award, Housing at Saltash